CURSOS PRIVATS

 

  01ba.jpg
01wha.jpg 01ig.jpg 01fb.jpg 01co.jpg

CARNET ELÈCTRIC SENSE FP: ELEE0109 MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ

 soc.gif

     

INICIAT 

DATES: Inici el 27/02/2023 

HORARI: de dilluns a dijous de 18:00 a 22:00 i divendres de 18:00 a 21:00 

MODALITAT: presencial 

DURADA: 13 mesos

DIRIGIT A: persones interessades en obtenir el carnet elèctric en BT i no disposen d’una FP elèctrica. Alumnes que necessitin completar aquest CP.

OBJECTIUS: curs oficial i homologat pel SOC conduent a l’accés directe al carnet d’instal·lador elèctric, categories bàsica i especialista segons RD 683/2011 de 13 de maig.

TEMARI: MF1: Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges (150 h.) / MF2: Instal·lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerç i indústries (170 h.) / MF3: Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes (210 h.) / MF4: Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió (90 h.) / MF5: Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques subterrànies de baixa tensió (80 h.) / MF6: Muntatge i manteniment de màquines elèctriques (150 h.) / MP: Pràctiques professionals no laborals (80 h.)

IMPORT: consulteu faciltats de pagament

 

 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUM, NIVELL I

CONSULTA'NS

DATES: PRÓXIMAMENT

HORARI: 2 dies a la setmana de 18 a 21 hores

MODALITAT: presencial 

DURADA: 30 hores

DIRIGIT A: Instal·ladors elèctrics professionals que volen ampliar els seus coneixements en aquesta matèria per poder instal·lar instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum amb solvència

OBJECTIUS: curs teòric dirigit a adquirir els coneixements necessaris fer una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

 

 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN AUTOCONSUM, NIVELL II
CONSULTA'NS

DATES:PRÓXIMAMENT

HORARI: 2 dies a la setmana de 18 a 21 hores

MODALITAT: presencial 

DURADA: 30 hores

DIRIGIT A: Instal·ladors elèctrics professionals que volen ampliar els seus coneixements en aquesta matèria per poder instal·lar instal·lacions solars fotovoltaiques d’autoconsum amb solvència

OBJECTIUS: curs teòric dirigit a adquirir els coneixements necessaris fer una instal·lació d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

 

 OPERADOR INDUSTRIAL DE CALDERES

CONSULTA'NS

HORARI: Dos dies a la setmana 

DURADA: 50 hores

DIRIGIT A: Operaris encarregats de vigilar, supervisar i mantenir calderes pirotubulars; Pms x VT > o = 15.000 i calderes acuotubulares; Pms x VT > o = 50.000, ja sigui personal en mateniment o personal tècnic, segons la ITC EP-1 del Reglament d'Equips a Pressió.

OBJECTIUS: Preparar l'alumne per la superació de l'examen final d'Operador Industrial de Calderes de la Generalitat de Catalunya per vigilar, supervisar i controlar les calderes industrials regualdes per la normativa d'equips a pressió.

TEMARI: Reglament RD 809/2021 de 21 de setembre d'equipos a pressió i les Industruccions Tècniques Complementàries

 

 RECICLATGE NORMATIVA ITE - AULA VIRTUAL

CONSULTA'NS

DATES: PRÓXIMAMENT

MODALITAT: aula virtual

DURADA: 9 hores

DIRIGIT A: Instal·ladors d'ITE que necessitin conèixer els diferent tràmits i butlletins d'ITE i  posar-se al dia del nou reglament d'ITE RD 178/2021.

OBJECTIUS: revisar la nova normativa i principals canvis en el camp dels requisits i tramitació.

     

CARNET ITE (INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS) 

INICIAT

DATA INICI: Dilluns 16 d'octubre de 2023

HORARI: Dilluns i dimecres de 18:30 a 21:30 hores

DURADA: 8 mesos  

MODALITAT: semipresencial

DIRIGIT A: Instal·ladors que volen obtenir el carnet oficial del Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya com a instal·ladors d'instal·lacions tèrmiques en edificis: firmar butlletins, homologar instal·lacions, fer-ne el dimensionament, instal·lacioó i reparació.

OBJECTIUS: capacitar-se per a la obtenció del carnet oficial.

 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL CARNET DE GAS, CAT. B

CONSULTA'NS

MODALITAT: presencial  

DURADA: 6 mesos

DIRIGIT A: Professionals que vulguin realitzar, modificar i mantenir instal·lacions de gas i aparells segons l'aparat 2.1 de la ITC-09 i limitacions de l'apartat 2.2 del Reglament Tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos.

OBJECTIUS: Capacitar-se per a l'obtenció de la competència professional per actuar com a instal·lador de gas en categoria B. 

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA EN GASOS FLUORATS (6 HORES)

CONSULTA'NS

MODALITAT: 100% ONLINE 

DURADA: 6 hores

DIRIGIT A: Els professionals amb certificats per equips de qualsevol càrrega o per càrregues de fins a 3 Kg. obtingut segons l’antic RD 795/2010 poden convalidar el seu certificat a través de la superació d’aquest curs més enllà del 20 de febrer de 2021

INCLOU: accés als continguts, exercicis i test d'avaluació final

 

CERTIFICAT PERSONAL DE GASOS FLUORATS DE QUALSEVOL CÀRREGA, PF1+PF2

CONSULTA'NS

MODALITAT: PRESENCIAL 

DURADA: 30 hores  

DIRIGIT A: professionals que necessitin comprar i manipular gasos fluorats.

OBJECTIUS: Adquirir els coneixements necessaris per al transport, manipulació i instal·lació de Gasos Fluorats.

REQUISITS D'ACCÉS: disposar de carnet ITE, formació homologada equivalent o  bé poder demostrar un mínim de cinc anys d’experiència en empreses instal·ladores (ITE o Fred Industrial)

     

RECICLATGE BUTLLETINS I NORMATIVA GAS - PRESENCIAL                                                                              

 
MATRÍCULES OBERTES!!
 
DATES: Inici el 27/11/2023  finalització: 01/12/2023
 
MODALITAT: Presencial

DURADA: 9 hores

DIRIGIT A: Instal·ladors de GAS que necessitin conèixer els diferent tràmits i butlletins  i  posar-se al dia de les modificacions.

OBJECTIUS: Conèixer les principals novetats del nou RD i saber omplir i realitzar correctament els diferents butlletins de gas

     

 

RECICLATGE BUTLLETINS I NORMATIVA ITE - ONLINE Aula Virtual                                                                   

 
MATRÍCULES OBERTES!!
 
DATES: Inici el 12/12/2023  finalització: 19/12/2023
 
MODALITAT: Online Aula Virtual

DURADA: 9 hores

DIRIGIT A: Instal·ladors d'ITE que necessitin conèixer els diferent tràmits i butlletins i posar-se al dia de les modificacions.

OBJECTIUS: Conèixer les principals novetats del nou RD 178/2021 i saber omplir i realitzar correctament els diferents butlletins d'ITE 

     

 
< Anterior   SegŘent >